Bilaterala hus

Voksenåsen

Voksenåsen är Norges nationalgåva till Sverige, ett center för svensk-norskt samarbete inom samhällsliv, språk och kultur - den sk. programverksamheten - men också en hotell- och konferensanläggning. Voksenåsen ligger mitt i naturen, ovanför Holmenkollen med en panoramautsiikt över Oslo.

Gåvan överräcktes av statsminister Einar Gerhardsen till statsminister Tage Erlander 1955 och anläggningen invigdes 1960. Den tillkom bland annat på initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden och personer som var engagerade i Svenska Norgehjälpen.


Under de första 15 åren ansvarade fonden för verksamheten vid Voksenåsen. Därefter har olika ägarskap och förvaltningsformer prövats under drygt ett halvsekel. Den nuvarande ordningen är ett av svenska staten helägt norskt aktiebolag med Statens fastighetsverk som förvaltare. Voksenåsen är tillhör en grupp statligt äga bolag med ett så kallat särskilt beslutat samhällsuppdrag. Ägandeskapet utförs av Kulturdepartementet i Sverige. Departementet utser styrelsen som består av ledamöter från Sverige och Norge.
 
Inom programverksamheten arbetar man med att stärka samhörigheten mellan Sverige och Norge samt öka den ömsesidiga kunskapen om ländernas samhällsliv, språk och kultur. Dessutom läggs särskild vikt vid att värna om jämställdhet, internationellt- och interkulturelltutbyte men framförallt på barn- och ungdom. Programverksamhetens syfte är närbesläktat med fondens och det finns är därmed ett nära och naturligt samarbete dem emellan.
För mer information om Voksenåsen, se www.voksenaasen.no

Foto Eivind Lentz, Voksenåsen

Historiens vingslag

På Voksenåsen finns tre byster som påminner om anläggningens bakgrund och förankringen i norsk-svensk samtidshistoria. Det är byster av Torgny Segerstedt, som personifierar kritik mot Sveriges anpassning till nazityska krav, och av Folke Bernadotte som organiserade räddningsexpeditionerna med de vita bussarna i krigets slutskede.
 
Den tredje bysten är ”Revolver-Harry” Söderman som tog initiativet till rustningen av en norsk armé (polistrupperna) i Sverige 1943-1945 som sattes in i Norge för att säkerställa freden vid den nazityska kapitulationen. För mer information dessa tre personer finns i boken Norges tack och på hemsidan www.norgestack.se.

Nationalgåva

Bilaterala hus

Ordet nationalgåva har en stark laddning. Det gestaltar ansträngningar av ett helt land för att manifestera uppskattning över ett annat lands uppoffringar. För mottagaren medför gåvan tveklöst förpliktelser som är särskilt angelägna att uppfylla. Resultatet blir ett mått på mottagarens uppskattning och förståelse inför gåvans historiska betydelse. En nationalgåva är därmed inte vilken anläggning som helst, den binder samman två länder.
 
Voksenåsen är unikt i ordets rätta betydelse och Sverige har inte någon annan motsvarande nationalgåva. I det svensk-finländska samarbetet finns Hanaholmen utanför Helsingfors, en anläggning som står till förfogande för Kulturfonden för Sverige och Finland, men ägs av finska staten. Det är en väsentlig skillnad jämförd med Voksenåsen som är överlämnad som en gåva till Sverige och ägs av svenska staten. Hanaholmen har också kopplingar till andra världskriget. Den tillkom genom att Sverige efterskänkte delar av Finlands krigsskuld till Sverige. Detta omvandlades sedan till att Finland byggde anläggningen Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland som invigdes 1975.
 
Förebild för Voksenåsen var anläggningen Lysebu, som 1947 överlämnades som en nationalgåva av Norge till Danmark som tack för Danskehjelpen under ockupationen. Den anläggningen ägs och drivs sedan dess tillkomst av Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Lysebu är belägen ca 15 minuters promenad från Voksenåsen. Den har en systeranläggning, Schaeffergården utanför Köpenhamn, som också ägs och drivs av samma fond.
 
Även om dessa anläggningar – de bilaterala husen – är organiserade på olika sätt, så har de alla kopplingar till andra världskriget och Nordens samtidshistoria. Det som också förenar dem är att de kombinerar en kommersiell hotell- och konferensverksamhet med en omfattande icke vinstgivande bilateral programverksamhet. De har också en samverkan med en tillhörande bilateral kultur- och samarbetsfond. Detta gör sammantaget de bilaterala husen unika och betydelsefulla för det nordiska samarbetet.
 
Anläggningarna Voksenåsen, Lysebu, Schaeffergården och Hanaholmen samarbetar ett nätverk som heter ”De nordiska pärlorna”. Eftersom det i Sverige inte finns någon motsvarande anläggning, så ingår Nordens Biskops-Arnö i det nätverket. Det är en nordisk folkhögskola sex mil utanför Stockholm som är samtida med de bilaterala husen.