Hoppa till innehåll

Om fonden

DETTA ÄR VI

Svensk-norska samarbetsfonden

Svensk-norska samarbetsfonden är en av totalt 15 bilaterala fonder som finns i Norden. Begreppet bilateral syftar i detta fall på ett utbyte/samarbete mellan två nordiska länder eller självstyrande områden i Norden (Färöarna, Grönland och Åland). Ordet fond syftar på förmögenhet eller kapital.

Svensk-norska fonden uppstod ur en solidarisk hjälp till ett broderfolk i nöd. Av det följer att fondens ursprung är tydligt rotat i en människosyn där likvärdighet, antirasism, jämställdhet, respekt för hållbara lösningar och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter är helt centralt.

Det slås fast i stiftelsens stadgar att man skall främja svenskt-norskt samarbete, samt verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden.

Det svensk-norska utbytet skall utgöra kärnan i fondens verksamhet, men Sverige och Norge fungerar inte i ett vakuum. Fondens kontext utgörs av samhället runt oss och av de andra aktörerna som arbetar med det norsk-svenska samarbetet eller på de fält man arbetar i. En viktig del i arbetet är därmed att känna till och samarbeta med övriga institutioner, organisationer och grupper som arbetar helt eller delvis parallellt med oss, för att vi tillsammans skall åstadkomma så mycket som möjligt snarare än att konkurrera med varandra.

Fondens vision är att med sina medel, kompetens och nätverk utgöra en betydande kraft för samarbete, möten och kunskap mellan framförallt den yngre svenska och norska befolkningen.

den också kan verka genom sin kompetens och nätverk för att uppnå den samma visionen.  

De bilaterala fonderna verkar som självständiga stiftelser eller motsvarande och de bedriver sin verksamhet på den årliga avkastningen av sitt kapital. Flera av fonderna har koppling till andra världskriget eller jubileer över ländernas självständighet. Många har en form av halvofficiell status i den bemärkelsen att styrelserna utses av regeringarna i de berörda länderna.

Fondens syfte


Fondens syfte är att främja svensk-norskt samarbete. Detta sker genom att verka för ömsesidigt utbyte och information om svenska och norska kultur- och samhällsförhållanden.

För att utföra sin uppgift bedriver fonden en verksamhet som finansieras med medel från fondens kapital, vilket uppgår till ca 50 milj.SEK.

Fylkesvei 1330 – Halden kommune
Foto: Adrian Öhrn Johansen

Varför Norge och Sverige?

Precis som övriga nordiska länder har Sverige och Norge en likartad samhällsstruktur och en gemensam historia. Det som därutöver är särskilt kännetecknade för de två länderna är bland annat följande:

Landgränsen mellan Sverige och Norge är den längsta mellan två länder i Europa, och det finns inget hav eller stora sjöområden längs med gränsen som skiljer länderna åt. Längs med gränsen finns sju regionala svensk-norska samarbetskommittéer.

De två länderna är varandras viktigaste handelspartners. Sveriges export till Norge är lika stor som till Tyskland. Därefter som tredje land kommer USA. Kina kommer på tionde plats.

Det finns 2 200 norska dotterbolag i Sverige och 2 500 svenska i Norge. Andelen norskägda företag i Sverige är dubbelt så stort som antalet USA-ägda företag i Sverige. Det bor 90 000 svenskar i Norge och 35 000 norrmän i Sverige.

Det finns en bred språkförståelse mellan länderna som inte är regionalt förknippad och som i praktiken möjliggör en rörlig arbetsmarknad, stort utbildningsutbud och kulturutbyte mm.

Norge har stor erfarenhet av samarbete kring Arktis och Sverige kring Östersjön, två av Nordeuropas viktigaste regioner.

Fylkesvei 102 Berbyveien – Halden kommune
Foto: Adrian Öhrn Johansen
SVERIGE OCH NORGE

Vad kan vi göra bättre tillsammans?

Det finns både likheter och olikheter mellan Sverige och Norge som kan skapa förutsättningar för ett givande samarbete. Man skulle kunna säga att länderna är tillräckligt ”lagom” olika för att utvinna ett gynnsamt samarbete.

Strategiskt fokus

Tematiskt skall verksamheten beröra norska och svenska kultur- och samhällsförhållanden. Både kultur och samhälle bör tolkas i en vid förståelse av begreppen. Det ställs krav om hållbarhet, tolerans och inkludering i alla projekt som fonden stödjer. Hållbarhet inkluderar ekologisk, social och etisk hållbarhet. Tolerans innebär en icke-diskriminerande verksamhet på bakgrund av etnicitet, ålder, kön, sexuell orientering, funktionsvariationer, geografisk spridning, urfolksrättigheter mm.  

Fokus i strategiperioden är:

  • Effektiv drift av verksamheten och förvaltning av medel.
  • En projektportfölj med respekt för fondens ursprung och syfte men med ett tydligt fokus på ungdom och unga vuxna och där ett demokratiskt jämställt samhälle och ett fungerande svensk-norskt utbyte står i fokus.

Demokrati, verksamhet och representation i hela Sverige och Norge skall prioriteras.

Metod. Fondens projekt skall skapa utbyte och information om svensk-norska kultur- och samhällsförhållanden.

Fonden skall verka för att få människor, företrädesvis unga människor att mötas utifrån sina gemensamma intressen. Mötet kan vara fysiskt eller virtuellt, direkt eller indirekt och innehålla alla teman relaterade till samhällsliv och kultur. Fondens projekt skall skapa utbyte. Mötet kan vara fysiskt eller virtuellt, direkt eller indirekt och innehålla alla teman relaterade till samhällsliv och kultur Mötet är metoden, målet och meningen. 

Mötet mellan människor över gränsen skapar kunskap, kontakt och nyansering om det andra landet och utgör kärnan i utbytet.

Men fonden skall också skapa information om ländernas kultur- och samhällsförhållanden, ett kunskapsskapande element. Fonden skall arbeta med att öka kunskap om varandra, att motverka missuppfattningar, nyansera bilden av varandra och undersöka relevanta teman.

Detta kan ske både genom kunskapsproducerande initiativ och genom förmedling av kunskap.

Fondens egen roll är därmed främst strategisk och finansiell, och mer i undantagsfall exekutiv.